O spółdzielni

/O spółdzielni
O spółdzielni2018-10-04T12:07:28+00:00

Spółdzielnia Socjalna „AMICUS” ma statut spółdzielni socjalnej osób prawnych.
Założycielami Spółdzielni jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” i Fundacja Rozwoju Lokalnego „Równać Szanse”.

Z dniem 03-01-2018 Spółdzielnia Socjalna AMICUS uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711050.
Spółdzielnia Socjalna „AMICUS” działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 94 poz. 651 z późn. zmianami), ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późń. zmianami), innych ustaw oraz statutu Spółdzielni Socjalnej AMICUS.

Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób których kwalifikacje zawodowe mogą być niewystarczające dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.
Spółdzielnia realizuje cele społecznie doniosłe, takie jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania w kierunku odbudowania i podtrzymania u członków spółdzielni oraz pracowników będących osobami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy przede wszystkim poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.
Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i pracowników oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Działalność Spółdzielni w części obejmującej działalność w zakresie społecznej
i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy
o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 188,
poz. 1848, z późn. zm.), nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z późn. zm.) i może być prowadzona jako statutowa działalność nieodpłatna lub odpłatna.
Spółdzielnia prowadzi także działalność w sferze pożytku publicznego.
Więcej o Spółdzielni Socjalnej AMICUS można przeczytać w statucie Spółdzielni dostępnym na stronie.