„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”

//„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”

„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”

31.01.2018r.
Projekt dofinansowany przez : Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Opis projektu :

Udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Cele projektu:

  1. Udzielenie przez Realizatora projektu wsparcia dotacyjnego bezzwrotnego finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym.
  2. Wsparcie finansowe, polega na udzieleniu pomocy wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa społecznego lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego, zgodnie z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego.
  3. Wsparcie finansowe jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. poz.1073 z późn. zm.) 

2019-02-07T08:08:26+00:0030 października 2018|