Bon REKOMPENSACYJNY w ramach Projektu Grantowego „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

//Bon REKOMPENSACYJNY w ramach Projektu Grantowego „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Bon REKOMPENSACYJNY w ramach Projektu Grantowego „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Spółdzielnia Socjalna „AMICUS” otrzymała grant – BON REKOMPENSACYJNY o wysokości 81 000, 00 zł w ramach Projektu Grantowego „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” realizowanego w 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.6. „Bony rekompensacyjne”, typ projektu A. „Bon rekompensacyjny”. Wsparcie w formie Grantu – Bonu rekompensacyjnego stanowi pomoc publiczną udzieloną w dniu podpisania niniejszej Umowy. Wsparcie udzielane Grantobiorcom stanowi pomoc publiczną, która jest udzielana zgodnie z warunkami przewidzianymi w Komunikacie Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020r.), ze zmianami wprowadzonymi Komunikatem Komisji Europejskiej – Zmiany w tymczasowych w ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 112/1 z 4.04.2020), a także na mocy Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnis 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19 (Dz.U z 2020 r. poz. 773). Dzięki temu wsparciu Spółdzielnia Socjalna „AMICUS” zapewni utrzymanie działalności gospodarczej oraz pozwoli utrzymać etaty, zadeklarowane we wniosku o przyznanie Bonu – tym samym nasi pracownicy mają zapewnione stabilne miejsca pracy.

 

 

2020-07-15T09:57:19+00:0015 lipca 2020|